%آهنگ مهربانم از علی منتظری

آهنگ مهربانم از علی منتظری

مِهربانم ، جانم نبضم ضَربانم دستِ من نیست عشقَت افتاده به جانم ، ای پری روی اسمَت شُد وردِ زبانم قرص قَلبم وا شد ، عشق تو دوا شُد به یه لبخند