%رفع ارور Bad Image در ویندوز

رفع ارور Bad Image در ویندوز

ارور Bad Image در ویندوز ۷ و.. ممکن است به شکل های زیر نشان داده شود: <filename> is either not designed to run on Windows or it contains an error. Try installing the program again[…]