%رفع ارور MSVCP140.dll ویندوز

رفع ارور MSVCP140.dll ویندوز

بررسی Recycle Bin یا سطل زباله ویندوز برای پیدا کردن MSVCP140.dll ممکن است شما به طور تصادفی MSVCP140.dll را حذف کرده باشید. بنابراین تا زمانی که از دکمه های Shift+Delete استفاده نکرده باشید، می توانید آن[…]