%تفاوت بین اینترنت و اینترانت

تفاوت بین اینترنت و اینترانت

قبل از معرفی اینترنت و اینترانت، ابتدا باید با مفهوم شبکه آشنا شوید زیرا هر دو شبکه هستند. شبکه در تکنولوژی همانطور که از نامش پیدا است، به اتصال چند کامپیوتر به یکدیگر گفته می[…]