%من دوستت دارم

من دوستت دارم

موهایت را دوست دارم اما موهای “فر”ات را ترجیح مى دهم موهاى مشکى ات را به بلوند ترجیح می دهم بوسیدن ات را به نگاه کردن ات ترجیح می دهم وقتی کنار هم راه مى[…]