%Backlink چیست؟

Backlink چیست؟

Backlink به دریافت لینک از سایت دیگر به سایت شما گفته می شود. به عبارت دیگری زمانی که یک سایت، در مواردی (تبلیغاتی، منبع، معرفی و..) به سایت شما اشاره کند و به آن لینک[…]