%Big Data چیست؟

Big Data چیست؟

Big Data – کامپیوترهای شخصی ما قادر به مدیریت حجم زیادی از داده ها هستند. فقط مقدار اطلاعاتی را که می توان در یک صفحه گسترده اکسل جای داد تصور کنید. نرم افزارهای پایگاه داده[…]