%رفع مشکل ارور Signup Blocked در اینستاگرام

رفع مشکل ارور Signup Blocked در اینستاگرام

اینستاگرام در رعایت موارد امنیتی از سخت گیری های خاص خود برخوردار است. ضمن اینکه به هیچ وجه روی خوشی به اسپم نشان نخواهد داد. منظور از اسپم، ایجاد مزاحمت برای دیگر کاربران، تولید اطلاعات[…]