%شماره تلفن مجازی چیست؟

شماره تلفن مجازی چیست؟

شماره تلفن مجازی در واقع به دستگاه یا خط تلفن خاصی متصل نیست. در گذشته داشتن یک شماره تلفن به معنی اختصاص یک خط تلفن به شما بود که این خط تلفن از طریق سیم[…]