%بدون سانسور

بدون سانسور

می‌بوسمت بدون سانسور و می‌گذارمت تیتر درشت روزنامه آن‌جا که حروفش را بی پروا چیده‌اند و خبرهایش را محافظه کارانه و من همیشه زندگی را آسان گرفته‌ام عشق را سخت!