%روش حذف ویروس Crab

روش حذف ویروس Crab

ویروس Crab – ویروس های رمزگذاری کننده فعلی کدهای پیچیده ای ندارند اما حتی ساده ترین باج افزارها هم می توانند بسیار خطرناک باشند. همه باج افزارها از الگوریتم های رمزگذاری استفاده می کنند. هدف[…]