%روش حذف ویروس Crab

روش حذف ویروس Crab

ویروس های رمزگذاری کننده فعلی کدهای پیچیده ای ندارند اما حتی ساده ترین باج افزارها هم می توانند بسیار خطرناک باشند. همه باج افزارها از الگوریتم های رمزگذاری استفاده می کنند. هدف این برنامه های[…]