%پارک دامنه چیست؟

پارک دامنه چیست؟

به مجموعه فرایندی که شما انجام می‌دهید تا یک دامنه را به یک دامین دیگر متصل کنید و محتوا دامنه دوم را به Domain اول هم اختصاص دهید. پارک دامین گوییم. چقدر تعریف ما مشابه[…]