%API چیست؟

API چیست؟

کلمه API مخفف Application Programming Interface است و می توان آن را به عنوان رابط برنامه نویسی نرم افزار معرفی کرد. برای آشنایی بیشتر با یک مثال شروع می کنیم. فرض کنید در این مثال[…]