%تفاوت BCC و CC در ایمیل چیست؟

تفاوت BCC و CC در ایمیل چیست؟

حتمالاً یکی از سوال های شما این است که cc مخفف چیست؟ گزینه CC در زمان ارسال ایمیل مخفف Carbon Copy است و کلمه BCC نیز از کلمه Blind Carbon Copy می آید. این گزینه ها از[…]