%پوشه Recycle Bin چیست؟

پوشه Recycle Bin چیست؟

این پوشه در ارتباط مستقیم با همان سطل زباله موجود در دسکتاپ است و در واقع زیر مجموعه ای از آن است که شامل کد مخصوص کاربر جهت اجازه یا عدم اجازه دسترسی به کاربر[…]