%جلوگیری از نصب Windows 10 Update Assistant

جلوگیری از نصب Windows 10 Update Assistant

غیرفعال سازی Windows 10 Update Assistant با استفاده از RUN برای جلوگیری از آپدیت Windows 10 Update Assistant باید دو عمل زیر انجام شود. غیر فعال کردن Windows10 Update Assistant خاموش کردن Update Assistant’s Scheduled[…]